Årsmöte 2023

Uppsala Gymnastikförening kallar till:

Årsmöte

 Onsdagen den 12 april 2023, kl. 19.00

Lokal: K.7 på Fyrishov

(Anmälan sker i receptionen för att komma till K.7)

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 7. Godkännande av föredragningslistan
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsår 2023
 12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer
 13. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 15. Val av ordförande för en tid av ett år
 16. Val av styrelseledamöter för en tid av två år, väljs med saxande mandat
 17. Val av en styrelsesuppleant för en tid av ett år
 18. Val av två förtroendevalda revisorer samt en suppleant för en tid av ett år
 19. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande (sammankallande)
 20. Övriga frågor
 21. Utdelning av förtjänsttecken
 22. Mötet avslutande

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida den 5 april 2023.

Anmälan till årsmötet skall vara kansliet tillhanda senast den 3 april 2023.

Anmälan med namn och telefonnummer, insändes till: kansli@uppsalagf.se

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder vi på en enklare förtäring

Handlingar till årsmötet kan hittas här – uppdaterad den 9 april

Hjärtligt välkomna!