Årsmöte 2024

Uppsala Gymnastikförening kallar till:

Årsmöte

Onsdagen den 17 april 2024 kl.19.00

Plats: Rapsgatan 8 (Pins and Games lokaler 1 trappa upp)

Anmälan: Glöm inte att anmäla er före den 8 april

Anmälan med namn och telefonnummer, insändes till: kansli@uppsalagf.se

Styrelsen kommer att ge förslag till stadgeändring

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 7. Godkännande av föredragningslistan
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsår 2024
 12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer
 13. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 15. Styrelsens förslag till stadgeändring
 16. Val av ordförande för en tid av ett år
 17. Val av styrelseledamöter för en tid av två år, väljs med saxande mandat
 18. Val av en styrelsesuppleant för en tid av ett år
 19. Val av två förtroendevalda revisorer samt en suppleant för en tid av ett år
 20. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande (sammankallande)
 21. Övriga frågor
 22. Utdelning av förtjänsttecken
 23. Mötet avslutande

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida den 10 april 2024.

Edit: Nu kan årsmöteshandlingarna hittas här under Årsmöte 2024

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder vi på en enklare förtäring

Hjärtligt välkomna!