ÅRSMÖTE 2022 Kallelse

Uppsala Gymnastikförening kallar till:

Årsmöte

Onsdagen den 6 april 2022, kl. 19.00

Lokal: Magistern, Fyrishov

Styrelsen kommer att ge förslag till ändring av ordval i stadgan och även i våra arbetsordningar.

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Godkännande av föredragningslistan
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsår 2022
 12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer
 13. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
 14. Behandling av till årsmötet väckta frågor, som skriftligen inkommit till styrelsen senast 60 dagar före årsmötet.
 15. Styrelsens förslag till stadgeändring
 16. Styrelsens förslag till ändring av arbetsordning för styrelse
 17. Styrelsens förslag till ändring av arbetsordning för valberedning
 18. Styrelsens förslag till ändring av arbetsordning för förtroendevalda revisorer
 19. Styrelsens förslag till ändring av arbetsordning för personalfrågeansvarig
 20. Styrelsens förslag till ändring av arbetsordning för IT-ansvarig
 21. Fastställande av resepolicy
 22. Val av ordförande för en tid av ett år
 23. Val av styrelseledamöter för en tid av två år, väljs med saxande mandat
 24. Val av en styrelsesuppleant för en tid av ett år
 25. Val av två förtroendevalda revisorer samt en suppleant för en tid av ett år
 26. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande (sammankallande)
 27. Övriga frågor
 28. Utdelning av förtjänsttecken
 29. Mötet avslutande

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida den 30 Mars 2022.

Anmälan till årsmötet skall vara kansliet tillhanda senast den 1 april 2022.

Anmälan med namn och telefonnummer, insändes till: kansli@uppsalagf.se

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder vi på en enklare förtäring

 Hjärtligt välkomna!